تبلیغات
چشمه نور - آموزش خوشنویسی با زبان شعر(کتاب چشمه نور)

در چشمه نور خامه شوییم جز ذکر جمال حق نگوییم

آموزش خوشنویسی با زبان شعر(کتاب چشمه نور)

تاریخ:پنجشنبه 14 دی 1391-06:52 ب.ظ

     اول آرم نام خلاق توانای قلم             ایزد دانا خدای فرد بی تای قلم
------    
    آموزش مطالب با استفاده از زبان شعر  در حفظ مطالب  و همچنین ایجاد علاقه برای  یادگیری و پیگیری مطالب بسیار مفید است و ازاین روش برای آموزش مراحل خوشنویسی نیز استفاده شده است مثلا رساله خط و سواد مجنون بن محمود رفیقی  یا رساله خوشنویسی سلطانعلی مشهدی بنام صراط السطور و...ولیکن در کتاب چشمه نور تألیف استاد محمد حسین کریمی نورعینی این روش به سبکی جدید و بسیار ماهرانه و ساده ارائه شده که قصد داریم به طور مفصل به آن بپردازیم .
    قابل توجه اینکه تمام دستورات خوشنویسی  با شعری ساده  و به خط  نستعلیق ارائه شده است که   حاوی موارد نامبرده ذیل  می باشد.

  1.  آمادگی اولیه جهت قدم گذاشتن در وادی خوشنویسی 
  2.  تهیه لوازم خوشنویسی (ویژگیهای قلم،دوات،مرکب،کاغذ،قلمتراش،قطزن،زیر دستی ،لیقه و قلمدان)
  3.  دستورات لازم جهت  شروع خوشنویسی(روش گرفتن قلم،طریقه مشق نوشتن،خط زمینه،تناسب،فواصل و ترکیب)
  4.  طریقه نوشتن  مفردات 
  5.  طریقه  نوشتن تمامی اتصالات یک حرف  در یک بیت(به صورت سرمشق)
  6. آموزش سطر نویسی
  7.  اموزش مراحل سیر و سلوک عرفانی خوشنویسی در قالب سرمشقهای  آموزشی
  8.   آموزش چلیپا نویسی و خط کشی  چلیپا
  9.  آموزش کتابت


         امید که طالبان این فن                            نیکو  نگرند گفته ی من    
            با    راهنمایی   اساتید                             بارآورد این  درخت  امید      
           صاحبنظران در انجمنها                             عیبش نکنند  در سخنها     
کا  ین جزوه زسوی خط نویداست                            از  بهر  هنروران  مفید  است  
        ای نوردوعینم ای هنرجو                             بنگر تو دراین جریده نیکو  
     گریافت دلت از آن صفایی                            بنما  به  مؤلفش  دعایی 

استاد محمد حسین کریمی نورعینی
آپلود عکس
  


  آمادگی اولیه جهت قدم گذاشتن در وادی خوشنویسی 

در این قسمت با عنوان مقدمه ی منظوم ،قسمتی از سرگذشت مؤلف و سپس توصیه هایی در مورد شروع مراحل خوشنویسی به اختصار بیان میشود
جویای   جمال    خوشنویسی                          زین به   نبود  تو را  انیسی   
این  کار   شروع      در جوانی                           بنمای   اگر   که    میتوانی
بر گیر   تو شیوه ی      نکویی                           استاد حلیم     و  نیکخویی     
در خدمت او زجان و دل کوش                           از شهد  محبتش  نما نوش
گر    حرمت    اوستاد    داری                           (من علمنی) به  جای آری   
می کوش به مشق خوشنویسی                     تا همچو   معلمت   نویسی
کن  حجله گه دل  خود  آذین                            آور تو  عروس خط به کابین  
هنگام  سحر  زجای   بر خیز                             درحلقه ی زلف خط در آویز
ازنفخه ی صبح  توشه  برگیر                            درمشق سحرمکن توتأخیر  
از  بهر  تو مونس   و  انیسی                            بهتر  نبود  ز   خوشنویسی
و...
 تهیه لوازم خوشنویسی و دستورات لازم جهت شروع خوشنویسی
در این قسمتها در مورد طریقه مشق نوشتن،خط زمینه،تناسب،فواصل،ترکیب،ویژگیهای قلم ومرکب وکاغذ و قطعزن ،تراش قلم،زیردستی ،دوات،لیقه،قلمدان،وروش گرفتن قلم در دست و روش گرفتن صفحه کاغذ به زبان شعر دستوراتی  بیانشده است :
             ای سالک راه خوشنویسی                       خواهی که تمیزوخوش نویسی
 برچند اصول تکیه بنما                         ابزار عمل نما مهیا
شرح همه را در این رساله                        در بحر هزج کنم حواله
و....
مثلا: ویژگی های قطع زن:
گر "قطعزنت "نیاز افتاد                         بهتر نبود زچوب شمشاد
       هم از نی خیزران توانی                          خود"قطعزنی" به هم رسانی
از"شاخ" و ز "پی" بود بسی نیک                         یا قطعه فشرده ی "پلاستیک "     
یا ...
در درمورد روش گرفتن قلم در دست گغته شده:
بنمای تو دست خویش را مشت                       برگیر قلم به هردو انگشت
      انگشت اشاره و دگر شست                        انگشت بزرگ ساز پیوست
              تا تکیه گه قلم شود آن                       از بهر تو مشق گردد آسان
   و...
   طریقه نوشتن حروف الفبا بصورت مفردات و ترکیبات و سطر نویسی

به قول مولف :
              اینک به نوشتن الفبا         اشعار لطیف سازم انشا
در این قسمت به سبک بسیار بدیعی طریقه نوشتن حروف الفبا با چند بیت شعر و یک بیت سرمشق آموزش داده میشود
بدین صورت که در چند بیت روش نوشتن شکل مفرد حرف با شعر و نمونه نقطه گذاری شده حرف نمایش داده می شود سپس در یک بیت تمامی  اشکال آن حرف و روش نوشتن آن در کلمات و ترکیبات نستعلیق بوسیله یک سرمشق نقطه گذاری شده شرح داده میشود
مثلا:

حرف جیم
ابیات طریقه نوشتن حرف
    بالای خط زمینه ترسیم                                     بنمای تو نصف قامت میم
            نیم دگرش مدوِِّر آور                                    معکوس به زیر خط مسطر
     چون ابروی یار ابرویش را                                    با نیش قلم ظریف آرا          
   ح و چ و خ  بسان جیم اند                                    گویی که برادر و ندیمند    
 


طریق نوشتن حرف ج بصورت مجزا
بیت سرمشق

ج
د و جهد و تجربت بر اوج افلاکت برد              گر حجاب جهل برداری به آوای قلم
در این بیت 7 نوع ج در ترکیب و اتصال به حروف دیگر آموزش داده شده است


حرف سین
سوسن و یاس سپید و سنبل و سرو و چمن     دست بوس و سایه دار سرو بالای قلم
 

و....

آموزش چلیپا نویسی و طریقه خط کشی آن

از بهر نوشتن چلیپا                   دوبیت کن انتخاب زیبا
 هر مصرع آن که بود پرتر                   بنویس و قدش بدست آور  
 آنرا تو زعرض صفحه کم کن                  در باقی آن چنین رقم کن        
و....

  آموزش کتابت 

از بهر نگارش و کتابت                           این چند کلام کن رعایت
           برگیر تو کاغذ چو مرآت                          "تحریری"و هم "گلاسه ی مات"
       در هر صفحه مناسب آن                           کن یازده سطر خط کشی،هان
     البته دوازده سطر زیباست                           تا شانزده سطر هم فریباست   
        مابین دو سطر ای نکوفر                           هم قد دوازده نقطه، آور           
         گاهی ز برای نیک سازی                            تا شانزده نقطه هم مجازی       
      گر شعر همی کنی کتابت                            بنمای رعایت امانت                  
      آن گونه که گفته شاعر آن                           تو نیز همان ،به صفحه بنشان   
       کن فاصله دو مصرع از هم                            هم فاصله ی دو خط فراهم         
   چون خط کشی ت شد مهیا                            بنویس لطیف و خوب وزیبا         
      برگیر زبهر صفحه ی  آن                            نیکو قلمی ،مناسب آن          
   بردار مرکبت ، به دقت                            تا نیک شود تورا کتابت     
        پررنگ ترین مرکبت را                             از بهر "گلاسه" کن مهیا       
 بر غیر گلاسه تا توانی                            آور تو مرکب روانی        
"ب"و"ت"و"پ"و"کاف"و"ث" را                            هرگز منما کشیده ،تنها              
   ای نوردو عینم ای هنرور                             مدَات کنار هم میاور             
در اول سطر هر زمانی                           ننویس کشیده تا توانی  
     هرگز منویس نور دیده                            رو در ،روی هم دوتا کشیده
  ببا یک قلمی کمی پهنتر                           سر فصل نویس ای هنر ور
  اینها همه چون بکار بندی                           مستلزم تجربه است چندی
   تا آنکه شود خطت مصفَا                            در جلوه بسان یار زیبا 
        

خاتمه
از مرحمت خدای سرمد                         بعد ازسنه هزار و سیصد
هفتاد و هشت سال دیگر                         بگذشت زهجرت پیمبر         
بد هجده فرودین که کم کم                         این دفتر شعر شد فراهم     
 امید که طالبان این فن                         نیکو نگرند گفته من       
   با راهنمایی اساتید                         بار آورد این درخت امید
صاحبنظران در انجمنها                         عیبش نکنند در سخنها 
کاین جزوه ز سوی خط نوید است                        از بهر هنروران مفید است                
ای نوردو عینم ای هنرجو                        بنگر تو در این جریده نیکو  
    گریافت دلت ازآن صفایی                  بنما به مؤلفش دعایی         دنبالک ها: کتاب چشمه نور 

رحیم
پنجشنبه 23 مرداد 1393 03:05 ب.ظ
خسته نباشید
رحیم
پنجشنبه 23 مرداد 1393 03:04 ب.ظ
خسته نباشید
حامد مشفق
شنبه 29 تیر 1392 05:04 ب.ظ
درود بیکران
خدا قوت و دمتون گرم
آرزوی بهرروزی براتون دارم
و امیدوارم در این قدمی که برداشتین همیشه موفق و پیشرو باشین
یاحق
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo